SLUŽBY

 
Naša spoločnosť na základe udelených licencií ponúka a poskytuje nasledovné služby:
 
Strážna služba  - ktorú poskytujeme v rozsahu stanovenom § 3 zák. č. 473/2005 Z. z., najčastejšie poskytujeme  ochranu majetku na verejnosti prístupných a verejnosti neprístupných miestach, fyzickú ochranu osôb, ochranu majetku a osôb pri preprave, prevádzkovanie zabezpečovacieho systému, monitorovanie činnosti osôb v uzavretom priestore.
 
Detektívna služba  -  ktorú poskytujeme v rozsahu stanovenom § 4 ods. 1 zák. č. 473/2005 Z. z., najčastejšie hľadanie osôb a majetku, získavanie údajov slúžiacich ako dôkazný prostriedok v súdnom alebo správnom konaní, získavanie údajov o osobnom stave a fyzickom konaní osôb, právnických osôb a ich majetkových pomeroch, získavanie informácií súvisiacich s vymáhaním pohľadávok, získavanie údajov a informácií o konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo.
 
Technická služba - ktorú poskytujeme v rozsahu stanovenom § 7 ods. 1 zák. č. 473/2005 Z. z., najčastejšie projektovanie, montáž, údržba a opravy zabezpečovacích a poplachových systémov,  zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osôb v chránených objektoch.
 
Dohľadové centrum - služba, ktorú poskytujeme na základe licencie na poskytovanie detektívnej služby. Zabezpečuje nepretržitý 24 hodinový dohľad zamestnancami SBS nad monitorovaným priestorom v chránenom objekte. Na základe bezpečnostného protokolu našej spoločnosti, je zamestnanec inštruovaný ako kooperovať s pracovníkmi strážnej služby na objekte alebo s mobilnou výjazdovou jednotkou, prípadne hliadkami Policajného zboru. Dohľadové centrum umožňuje predchádzať neoprávneným vniknutiam do objektov, škodovým udalostiam, vandalizmu a trestným činom v chránenom objekte. Je vybavené High Tech technológiou pre komunikáciu s kamerovými a elektronickými zabezpečovacími systémami.  Nepretržitá prevádzka je zaručená duplicitným internetovým pripojením, UPS záložným zdrojom a elektrickým generátorom.