HOME

 

Naša spoločnosť pôsobí v podnikateľskom prostredí od 29. 09. 2011, kedy bola zapísaná do OR OS Žilina, v oddieli: Sro, vložka č. 55384/L. V rámci predmetu činností spoločnosti sa primárne zameriavame na poskytovanie bezpečnostných služieb, s čím úzko súvisí zameranie bezpečnostnej politiky, personálneho manažmentu, materiálno technického a IT zabezpečenia a vybavenia spoločnosti. 

Jedným z hlavných zámerov našej spoločnosti  nie je súťažiť so spoločnosťami poskytujúcimi totožné služby v počte zamestnancov, regionálnych pobočiek, zákazníkov, strážených objektov, v objemoch hodín a pod. Od súkromných bezpečnostných služieb na trhu sa chceme odlíšiť najmä kvalitou poskytovaných služieb a špecifickými metódami ich poskytovania.
 
 
Naším zámerom a špecifikom je  poskytovanie komplexných služieb našim klientom v oblasti ich bezpečnostnej politiky zameranej na vytváranie, realizovanie a optimalizáciu systémových riešení ochrany ich majetku a záujmov, a to najmä poskytovaním:
 

bezpečnostného poradenstva

 

analýzy bezpečnostných rizík

 

návrhov riešení a možností poskytovania jednotlivých bezpečnostných služieb,  ich vzájomným dopĺňaním a koordináciou

 

návrhov riešenia prevencie vzniku bezpečnostných incidentov       

 

analýzy bezpečnostných incidentov, príčin a podmienok ich vzniku, skúmaním a návrhom vyvodenia trestnoprávnej a hmotnoprávnej zodpovednosti za vzniknuté škody

 


 

Kontakt: 0915 396 309

8:00 - 12:00